Kompetencijos - Redaguoti vaizdo medžiagą, taikyti įrangą.

Modulio 4061325 apimtis kreditais –10

Modulio apimtis –220 val. (Teorija 70, Praktika 150)

Modulio paskirtis: Įgyta kompetencija parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas.